Kholov Vohid

Connect

Vohid Kholov

Humanitarian-Economic science department​

Senior Teacher

ACADEMIC DEGREE

Scopus Profile

Teaching Subjects

History

2010-2012Institute of History of Academy of Science of Uzbekistan, (post-graduate student) “The USA and the UK studies centers on studying the history and culture of Uzbekistan”
2007-2009Uzbek State World Languages University, Master’s Degree, diss. (Ethnocultural and cognitive peculiarities of Imagery trops in English Literature)    
2002-2006Uzbek State World Languages University, Bachelor Degree

2020-presentSenior Research Fellow at the institute of History of the Academy of Sciences of Uzbekistan
July 2016-presentHead of the Department of Humanitarian-Economic science
2012-2019Junior  Research Fellow at the institute of History of the Academy of Sciences of Uzbekistan
2010-Sept 2014Teacher on History at Academic Lyceum under Westminster International University in Tashkent  
Oct 2010-presentSenior teacher on History at Turin Polytechnic University in Tashkent
Sept 2008-July 2010Academic lyceum under Institute of Finance, senior teacher
Nov 2007-July 2010

Uzbek State World Languages University, part-time employee

2006-2007Bukhara Automobile and roads college, teacher

 • Foreign historiography on investigating history and policy of Uzbekistan.
 • Uzbekistan in the period of Cold War and Afghan war.
 • Religious history.
 • Social History.
 • The Restoration and Conservation of Intellectual and Cultural Heritage

Monographs (co-authorship)

 1. Ўзбекистон шаҳарларининг энг янги тарихи: ислоҳотлар ва модернизация жараёнлари // Тошкент. -150 бет.
 2. Ўзбекистонда замонавий шаҳар маданияти тараққиёти // Янги нашр, -Т, 2017. 287 б.
 3. «Ўзбекистон ҳудудида табиий фанлар йўналишидаги илмий тадқиқот ва экспедициялар». [Масъул мухаррир т.ф.д., профессор Д.Х.Зияева] –Тошкент: «Академ нашр», 2018. 384 б.
 4. Холов В. (1,3 б.т.) Туркистонда тиббиёт: анъана ва инновациялар (19 аср охири – 20 аср бошлари). [Масъул мухаррир т.ф.д., профессор С.Б. Шадманова] –Тошкент: «Академ нашр», 2018. 231 б.
 5. Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда // Мас.муҳ. проф. Д.А. Алимова // Ўзбекистонда туризм соҳасидаги ислоҳотлар ва уларнинг Хоразм воҳаси туризм тараққиётидаги ўрни. Тошкент-Урганч. 2019. 167-173.

 

Textbooks and reading books (co-authorship)

 1. Ўзбекистон тарихи хрестоматияси (4-жилд) // Наврўз, -Тошкент. 420 б.
 2. Ўзбекистонда илм-фан тармоқларига оид манбалар (XIX – XX аср бошлари) библиографик кўрсаткич // Тошкент. Адабиёт учқунлари. 2018. 274 б.
 3. Contemporary history of Uzbekistan // ЎзР ФА Тарих институти ва ТИУ билан ҳамкорликда. 2018 й. 160 Б.

 

Publications in journals and conference proceedings

 1. Ўрта Осиёни тадқиқ қилувчи хорижий тадқиқот марказлари (Гарвард унв-ти Девис маркази мисолида) // Республика ёш олимларининг анъанавий 2- илмий конференцияси – Тошкент, 2010. Б. 111– 113
 2. Буюк Британия илмий марказларида Ўрта Осиё тарихи ва маданияти масалалари // Республика ёш олимлар анжумани материаллари - Тошкент, 2011. Б. 142-146
 3. Хорижий тадқиқотларда совет қатағон сиёсати // Ўзбекистонда Совет Давлатининг қатоғон сиёсати: келиб чиқиши ва фожеали оқибатлари (илмий мақолалар тўплами) Тошкент-2012. Б. 112-116
 4. АҚШ да Ўрта Осиёни ўрганиш масалалари // “Ўзбектуризм” миллий копмпанияси 4-илмий тўплами, Тошкент, 2012. Б.22 – 23
 5. Ўрта Осиё тарихи бўйича жаҳон илмий марказларидаги конференциялар // “Илм-фан тараққиёти ва иқтисодиётни инновацион ривожлантириш” республика ёш олимлар илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Б. 263-264
 6. Мустақиллик йилларида Бухоро шаҳрининг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти // ЎзМУ хабарлари. 2015 й. 6-сон. Т., Б. 42-46.
 7. Socioeconomic prosperity of Bukhara during independence // Тошкент Турин политехника университети ахборотномаси. № 5. Б. 54-58.
 8. Хорижий сайёҳлар асарларида Қўқон шаҳри // Тари-хий манбашунослик, тарихнавислик ва тарих тадқиқоти методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика 7-илмий-назарий конференция метариаллари 2015. – Б. 382-384.
 9. Мустақиллик йилларида Бухорода бунёдкорлик ишлари // Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари 2015. – Б. 212-215
 10. Мустақиллик йилларида Бухоро ва Навоий шаҳарларида маданий муассасалари // ЎзМу хабарномаси, 2016 й. 3-сон Б. 95-99.
 11. Эркин индустриал-иқтисодий зона сиёсатининг Ўзбекистон тараққиётидаги ўрни// Ўзбекистон тарихи, 2016 й. 2-сон. Б. 59-67
 12. Is Going to Baha ud din’s shrine on foot for seven times equal to Pilgrimage to Macca and Medina for Hajj? // ESCAS-CESS joint conference, June 29-July 2, 2017, Bishkek, Kirgizstan.
 13. Ислом Абдуғаниевич Каримов – ўзбек автомобилсозлиги асосчиси // ТТПУ ахборотномаси, Б. 68-70.
 14. Ўзбекистоннинг таълим ривожида И. Каримовнинг ўрни // И.Каримов номидани Тошкент Давлат Техника университети “Ўзбекистонда таълим, фан ва маданиятнинг модернизацичсини таъминлашда И.Каримовнинг роли” республика илмий-амалий анжумани. Б. 233-235.
 15. Янги ислоҳот – ёшларга қанот // Оила ва жамият. 2017 йил 30 август. Б. 8.
 16. АҚШда Ўрта Осиёни ўрганувчи хорижий тадқиқот марказлари шаклланиши ва фолияти тарихидан // ЎзМУ хабарлари. 2017 й. 6-сон. Т., Б. 42-46.
 17. The formation and development of Central Asia Studies in the USA // Международной научно-теоретической конференции «Тюркология в современном мире» - КазНУ им. аль-Фараби. -2017.
 18. Британия Қироллик География жамиятининг Ўрта Осиё тарихини тадқиқ этишдаги ўрни // “Марказий Осиё тарихи ва археологияси масалалари” республика илмий-амалий конференцияси тўплами. СамДУ. Б. 132-134.
 19. Foreign sources as the material of intellectual heritage of Сentral Аsia // «Қазақстан мен Орталық Азияның тарих ғылы- мының өзекті мәселелері». Халықаралық ғылыми конферен­циясы мақалаларының жинағы. («Актуальные проблемы исторической науки Казахстана и Центральной Азии». Сборник статей международной научной конференции) - Аста­на, 2018. 52-56.
 20. Буюк Британияда Марказий Осиё тарихини ўрганишнинг шаклланиши ва ривожланиш босқичлари // ЎзМУ хабарлари. 2018 й. 3-сон. Т. Б. 117-120.
 21. Холов В.Ю. Хорижий тадқиқотларда юқумли касалликлар тарихидан // ACTA TPUT. 4-сон. Б. 101-104.
 22. Хорижий тадқиқотларда Ўрта Осиё географияси ва табиати тавсифи (инглиз тилидаги тадқиқотлар асосида) // XIX – XX аср бошларида Марказий Осиёда интеллектуал мерос: анъаналар ва инновациялар. Т. Б. 346-351.
 23. Хорижий тадқиқотларда Орол ва Амударё тавсифи (инглиз тилидаги тадқиқотлар асосида) // «Ижтимоий-гуманитар фанларининг долзарб масалалари: ривожланиш истиқболлари» мавзусида халқаро илмий-назарий анжумани. Нукус. Б. 205-206.
 24. Хорижий тадқиқотларда минтақа тарихининг ёритилиши // Journal of Look to the Past. 163-167 б.
 25. The Issue of Central Asia in the Works of European Researchers and the Study of Medical Condition of the Area // DOI 31618/2524-0935-2019-39-6-150-157
 26. Туркистонда XIX аср охири – XX аср бошларида ришта касаллиги ва уни даволаш усуллари (инглиз тилидаги манбалар асосида) // Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари мавзусидаги республика XI илмий-назарий конференциясининг материаллари. Тошкент. Б. 186-190.