TTPU

Connect

Otabek Mavlonov

Humanitarian-Economic science department​

Assistant Professor

ACADEMIC DEGREE

Scopus Profile

Teaching Subjects

2006-2008

Student Master’s Degree of Uzbek State World Languages University

2002-2006Student of Uzbek State World Languages University

2019-present

Assistant Professor, Turin Polytechnic university in Tashkent

2016-2019

Teacher of the Department of Humanitarian and Economic Disciplines of Turin Polytechnic University in Tashkent

2009-2011

Deputy Dean for Spiritual and Educational Issues, Faculty of Islamic Law, Economics and Natural Sciences, Tashkent Islamic University under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan

2008-2016

Teacher of Western Languages ​​Department, Tashkent Islamic University under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan

TTPU

Отабек Анварович Мавлоновнинг

 1. Луғатлар, дарсликлар ва ўқув қўлланмалар:
 2. Раҳимжонов Д, Кадиров А, Собиров Д, Мавлонов О, Жўраев Х. Инглизча – ўзбекча диний-ижтимоий истилоҳлар луғати. Мавароуннаҳр. Тошкент. 2011. 160 бет.
 3. ОАК томонидан тавсия этилган халқаро илмий нашрларда чоп эттирилган мақолалар:
 4. Some Useful Approaches on Teaching Listening in Technical Educational Establishments. Collection of publications of a multidisciplinary scientific journal “Archivist” Collection of articles (standard level, academic level). - K.: Multidisciplinary scientific journal “Archivist”, 2019. – 170-175 Pages.

III. ОАК томонидан тавсия этилган миллий илмий нашрларда чоп эттирилган мақолалар:

 1. 1. Техника билим юрти талабаларига инглиз тилини ўқитишдаги ўзига хос хусусиятлар. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги “Халқ таълими” илмий-методик журнали. 2019 йил 4-сон, 41-47 бетлар.
 2. Инглиз неологизмларининг пайдо бўлиш механизмлари ва ўргатилишининг аҳамияти. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги “Тил ва адабиёт таълими” илмий-методик журнали. 2019 йил.
 3. Ўзбекистонда теолингвистика. Сўз санъати халқаро журнали. 2019 йил 5-сонга нашр учун топширилди.
 4. Америкадаги илк масжидларнинг тарихига қисқача назар. Тошкент ислом университети Илмий-таҳлилий ахбороти 2015 йил 2-сон. 19-22 бетлар.
 5. Америкада илк ислом ташкилотларининг шаклланиши. Тошкент ислом университети Илмий-таҳлилий ахбороти. 2012 йил 1-сон. 45-49 бетлар.
 6. АҚШга исломнинг кириб келиши ва ривожланиш даврлари. Тошкент ислом университети Илмий-таҳлилий ахбороти. 2009 йил 3-сон. 15-20 бетлар.
 7. ACTA TTPU журналида чоп эттирилган мақолалар:
 8. Specific Features of Teaching Listening in Technical Educational Institutions. ACTA of Turin Polytechnic University in Tashkent. Edition 4/2018. Pages 116-119
 9. The Importance of Competence Approach in the Process of Teaching Foreign Languages in Technical Universities. ACTA of Turin Polytechnic University in Tashkent. Edition 3/2019. Нашрга топширилган.
 10. Халқаро ва маҳаллий илмий конференциялар ва илмий тўпламларда чоп эттирилган мақолалар:
 11. The Manifestation of the Concept of Orientalism – on Views of Some English Sources. Материалы IІІ Международной научно-практической конференции “GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2018: CENTRAL ASIA” ІІ – ТОМ. Страницы 473-475. Астана, Казахстан. Ноябрь, 2018 год.
 12. Sociolinguistic Communications as a Component of Social Science. Интеллектуал салоҳият – тараққиёт мезони. Илмий мақолалар тўплами. 207-211 бетлар, 8-сон. Тошкент. Декабрь, 2018 йил.
 13. The Development of the Concept of Language Economy in Linguistic Literature. ЎзФА Ўзбек тили ва адабиёти фольклори институти, “Изланиш самаралари” мавзуидаги республика ёш тилшунослари ва адабиётшуносларининг илмий-назарий конференцияси материаллари тўплами. 40-46 бетлар. Ноябрь, 2018 йил.
 14. Инглиз тили дарсларида ватанпарварлик туйғусини шакллантиришга доир тушунчаларни ўргатиш масалалари. Ватан-муқаддас, уни ҳимоя қилиш шарафли бурчдир. Республика илмий-амалий конференцияси материаллар тўплами. Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардия ҳарбий-техник институти. 437-441 бетлар. Тошкент. Январь, 2019 йил.
 15. Инглиз тилидаги газеталарда ижтимоий-сийсий сўзларининг қўлланилиши ва уларни ўзбек тилига таржима қилишдаги ўзига хос омиллар. Ўзбекистонда дунёвий ва диний қадриятлар уйғунлиги II. 194-196 бетлар. Тошкент. 2009 йил.
 16. Америкада илк ислом жамоалари. Диншуносликнинг долзар муаммолари II илмий-амалий конференция. Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси. 255-259 бетлар. Тошкент. 2010 йил.
 17. Америкадаги “Ислом миллати” ташкилотининг фаолияти. Диншуносликнинг долзар муаммолари IV илмий-амалий конференция. Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси. 230-232 бетлар. Тошкент. 2012 йил.
 18. The Importance of Teaching Socio-Political Terms. Ёш олимлар илмий мақолалари тўплами. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Универитети. 205-209 бетлар. Тошкент. 2014 йил.
 19. Инглиз тили дарсларида турли соҳаларга оид терминларни ўргатишнинг аҳамияти. Хорижий тиллар бўйича талабалар билим даражасини анқлашнинг замонавий моделини яратиш масалалари халқаро-илмий амалий конферениция. 285-287 бетлар. ЎзДЖТУ.Тошкент. 2014 йил.
 20. Инглиз тилини ўргатишда подкастларнинг аҳамияти. Узлуксиз таълим тизимида чет тилидан янги ДТСларни жорий этиш усуллари. Республика илмий-амалий кофренцияси. ҚДПИ. 78-80 бетлар. Қўқон. 2014 йил.
 21. The Peculiarities of Teaching Business English. “Хорижий тиллар: долзарб ижтимоий ва лингвокултурологик муаммолар”. ТДЮУ. 35-37 бетлар. Тошкент. 2015й
 22. Инглиз тили дарсларида иқтисод ва молияга оид терминларнинг ўргатишнинг аҳамияти. “Хорижий тиллар: долзарб ижтимоий ва лингвокултурологик муаммолар”. ТДЮУ. 153-156 бетлар. Тошкент. 2015й
 23. Effective ways of giving instructions. Ёш тадқиқотчилар илмий мақолалари тўплами. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Универитети. 286-291 бетлар. Тошкент. 2016 йил.
 24. Some effective methods of teaching speaking. Ёш тадқиқотчилар илмий мақолалари тўплами. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Универитети. 292-296 бетлар. Тошкент. 2016 йил.
 25. Some Characteristic Features of Teaching Listening in Technical Colleges and Universities. Интеллектуал салоҳият – тараққиёт мезони. Илмий мақолалар тўплами. 12-17 бетлар, 6-сон. Тошкент. 2017 йил.
 26. The Issues of Teaching Reading in Technical Universities. Интеллектуал салоҳият – тараққиёт мезони. Илмий мақолалар тўплами 9-сон. 173-177 бетлар, Тошкент. 2017 йил.
 27. A Brief Theoretical Basis of Teaching Reading. Интеллектуал салоҳият – тараққиёт мезони. Илмий мақолалар тўплами 9-сон. 222-227 бетлар, Тошкент 2017 йил.
 28. Some Effective ways and Methods of Teaching Business English. ЎзПФИТИ тасарруфидаги «Гармонично развитое поколение – условие стабильного развитие Республики Узбекистан» номидаги илмий мақолалар тўплами 18-сон. 187-190 бетлар. Тошкент. Июнь 2017 йил.
 29. Инглиз тилини ўқитишда мултимедиа ва айрим техник воситалардан фойдаланишнинг аҳамияти. ЎзПФИТИ тасарруфидаги «Гармонично развитое поколение – условие стабильного развитие Республики Узбекистан» номидаги илмий мақолалар тўплами 18-сон. 184-187 бетлар. Тошкент. Июнь 2017 йил.
 30. The Role of the Usage of Information and Communication Technologies in English Lessons. ЎзПФИТИ тасарруфидаги «Гармонично развитое поколение – условие стабильного развитие Республики Узбекистан» номидаги илмий мақолалар тўплами 18-сон. 190-193 бетлар. Тошкент. Июнь 2017 йил.
 31. The Principles of Linguistic Economy in Teaching English. Интеллектуал салоҳият – тараққиёт мезони. Илмий мақолалар тўплами. 100-104 бетлар, 7-сон. Тошкент. Июнь, 2018йил.
 32. Инглиз тили дарсларида неологизмларни ўргатишнинг ўзига хос хусусиятлари. Интеллектуал салоҳият – тараққиёт мезони. Илмий мақолалар тўплами. 175-181 бетлар, 7-сон. Тошкент. Июнь, 2018 йил.
 33. Ориентализм тушунчасининг пайдо бўлиши – баъзи инглиз манбалари нигоҳида. Интеллектуал салоҳият – тараққиёт мезони. Илмий мақолалар тўплами. 195-201 бетлар, 7-сон. Тошкент. Июнь, 2018 йил.
 34. Ecolinguistics as a new direction in the linguistics. 15 – Сборник научно-методических статей «Гармонично развитое поколение – условие стабильного развитие Республики Узбекистан» при УзНИИПН имени академика Т.Н Кары-Ниязи. Страницы 244-247. Ташкент. Май, 2018 год.
 35. The Significance of Podcasts in English lesoons. 15 – Сборник научно-методических статей «Гармонично развитое поколение – условие стабильного развитие Республики Узбекистан» при УзНИИПН имени академика Т.Н Кары-Ниязи. Страницы 247-250.Ташкент. Май, 2018 год.