STAFF

INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT

Slider

Khasan Khankeldiyev

Head of International Relations Department
Phone number/Fax.: (+998)71-246-30-67
E-mail: khankeldy@new.polito.uz

Omonov Makhmudjon Shavkatjon o’g’li.

International Relations Department Officer
Phone number/Fax.: (+998)71-246-30-67
E-mail: m.omonov@new.polito.uz

Lorianna Gadachyan

International Relations Department Officer
Phone number/Fax.: (+998)71-246-30-67
E-mail: lorianna.gadachyan@new.polito.uz
88