Kholov Vohid

Head of Department, Senior Teacher (History)

Date and place of birth: 16.11.1984, Bukhara region, Uzbekistan

Nationality: Uzbek

Education: High

Academic degree: Master of Science

Academic rank: No

E-mail:  v.kholov@polito.uz

Phone: +998 71 2630847

Education

2010-2012 Institute of History of Academy of Science of Uzbekistan, (post-graduate student) “The USA and the UK studies centers on studying the history and culture of Uzbekistan”
2007-2009 Uzbek State World Languages University, Master’s Degree, diss. (Ethnocultural and cognitive peculiarities of Imagery trops in English Literature)
2002-2006 Uzbek State World Languages University, Bachelor Degree
1999-2002 Academic lyceum under Bukhara State University

 

Work experience

2010 Octorber-present Senior teacher on History at Turin Politechnics University in Tashkent
2012-present Junior Research Fellow at the institute of History of the Academy of Sciences of Uzbekistan
2010 September-present Teacher on History at Academic Lyceum under Westminister International University in Tashkent
2008 September -2010 July Academic lyceum under Institute of Finance, senior teacher
2007 Noveber-2010 July- Uzbek State World Languages University, part time worker
2007 December Translator in Presidential elections
2006 – 2007 Bukhara Automobile and roads college
2004-2006 Volunteer at Central Council of “Kamolot” youth civic movement, at the department of International relations, Sport and Military patriotism

Honours, Awards, Fellowships, Membership of Professional Societies

N/A

Research interests

• Foreign historiography on investigating history and policy of Uzbekistan.
• Uzbekistan in the period of Cold War and Afghan war.
• Religious history.
• Social History.

List of publications

1. Ўрта Осиёни тадқиқ қилувчи хорижий тадқиқот марказлари (Гарвард унв-ти Девис маркази мисолида) // Республика ёш олимларининг анъанавий 2- илмий конференцияси – Тошкент, 2010. Б. 111– 113
2. Буюк Британия илмий марказларида Ўрта Осиё тарихи ва маданияти масалалари // Республика ёш олимлар анжумани материаллари – Тошкент, 2011. Б. 142-146
3. Хорижий тадқиқотларда совет қатағон сиёсати // Ўзбекистонда Совет Давлатининг қатоғон сиёсати: келиб чиқиши ва фожеали оқибатлари (илмий мақолалар тўплами) Тошкент-2012. Б. 112-116
4. АҚШ да Ўрта Осиёни ўрганиш масалалари // “Ўзбектуризм” миллий копмпанияси 4-илмий тўплами, Тошкент, 2012. Б.22 – 23
5. Ўрта Осиё тарихи бўйича жаҳон илмий марказларидаги конференциялар // “Илм-фан тараққиёти ва иқтисодиётни инновацион ривожлантириш” республика ёш олимлар илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Б. 263-264
6. Мустақиллик йилларида Бухоро шаҳрининг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти // ЎзМУ хабарлари. 2015 й. 6-сон. Т., Б. 42-46.
7. Socioeconomic prosperity of Bukhara during independence // Тошкент Турин политехника университети ахборотномаси. № 5. Б. 54-58.
8. Хорижий сайёҳлар асарларида Қўқон шаҳри // Тарихий манбашунослик, тарихнавислик ва тарих тадқиқоти методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика 7-илмий-назарий конференция метариаллари 2015. – Б. 382-384.
9. Мустақиллик йилларида Бухорода бунёдкорлик ишлари // Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари 2015. – Б. 212-215
10. Мустақиллик йилларида Бухоро ва Навоий шаҳарларида маданий муассасалари // ЎзМу хабарномаси, 2016 й. 3-сон Б. 95-99.
11. Эркин индустриал-иқтисодий зона сиёсатининг Ўзбекистон тараққиётидаги ўрни// Ўзбекистон тарихи, 2016 й. 2-сон. Б. 59-67
12. Is Going to Baha ud din’s shrine on foot for seven times equal to Pilgrimage to Macca and Medina for Hajj? // ESCAS-CESS joint conference, June 29-July 2, 2017, Bishkek, Kirgizstan.
13. Ислом Абдуғаниевич Каримов – ўзбек автомобилсозлиги асосчиси // ТТПУ ахборотномаси, Б. 68-70.
14. Ўзбекистоннинг таълим ривожида И. Каримовнинг ўрни // И.Каримов номидани Тошкент Давлат Техника университети “Ўзбекистонда таълим, фан ва маданиятнинг модернизацичсини таъминлашда И.Каримовнинг роли” республика илмий-амалий анжумани. Б. 233-235.
15. Янги ислоҳот – ёшларга қанот // Оила ва жамият. 2017 йил 30 август. Б. 8.
16. Холов В.Ю. АҚШда Ўрта Осиёни ўрганувчи хорижий тадқиқот марказлари шаклланиши ва фолияти тарихидан // ЎзМУ хабарлари. 2017 й. 6-сон. Т., Б. 42-46.
17. Холов В.Ю. The formation and development of Central Asia Studies in the USA // Международной научно-теоретической конференции «Тюркология в современном мире» – КазНУ им. аль-Фараби. -2017.
18. Холов В.Ю. Британия Қироллик География жамиятининг Ўрта Осиё тарихини тадқиқ этишдаги ўрни // “Марказий Осиё тарихи ва археологияси масалалари” республика илмий-амалий конференцияси тўплами. СамДУ. Б. 132-134.
19. Kholov V.Y. Foreign sources as the material of intellectual heritage of Сentral Аsia // «Қазақстан мен Орталық Азияның тарих ғылы- мының өзекті мәселелері». Халықаралық ғылыми конферен¬циясы мақалаларының жинағы. («Актуальные проблемы исторической науки Казахстана и Центральной Азии». Сборник статей международной научной конференции) – Аста¬на, 2018. 52-56.
20. Ўзбекистонда туризм соҳасидаги ислоҳотлар ва уларнинг Хоразм воҳаси туризм тараққиётидаги ўрни // Хоразм тарихига бағишланган академик Яҳё Ғуломов номидаги республика илмий конференцияси илмий тўплами. Т. 2018. 232-242
21. Буюк Британияда Марказий Осиё тарихини ўрганишнинг шаклланиши ва ривожланиш босқичлари // ЎзМУ хабарлари. 2018 й. 4-сон. Т., нашрда.
22. Жорж Натаниэл Керзоннинг “Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian question” (“Россия 1889 йилда Ўрта Осиёда ҳамда Англия-Россия масаласи”) асарининг Марказий Осиё тарихини // ТДШИ электрон журнали (нашрда)
23. Turkic Nations as Indigenous People of Central Asia and Their Role for the development of Central Asia and the World (basing on information in Western Literature) // Сборник III Форум гуманитарных наук Международная Тюркская академия. Астана (Казахстан). (нашрда)